Aplikacja online

WAR-MOTOR otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pt: "Zwiększenie udziału technik informacyjno-komunikacyjnych w firmie WAR-MOTOR Błażej Chojnowski", nr projektu: RPWM.01.04.03.-28-0052/17-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I– „Inteligenta Gospodarka Warmii Mazur”, Działanie 1.4 -„Nowe Modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3– „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.

Zachęcamy do korzystania z możliwości jakie daje aplikacja.

PRZEJDŹ DO APLIKACJI