Paszport do pracy

Informujemy, ze w naszej firmie realizujemy projekt pt. "Paszport do pracy"

w ramach Działania  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych  wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: RPWM.11.01.01-28-0141/19

Dofinansowanie projektu z UE: 404, 904,00 zł

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

 

  1. Formy wsparcia w projekcie:
  • Aktywizacja w oparciu o IŚR 

         -  zajęcia indywidualne z psychologiem

         - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, opracowanie IPD

         -  warsztaty wzmocnienia kompetencji

         - warsztaty ze specjalistą ds. wizerunek 

  • Szkolenia zawodowe
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
  • 6 miesięczne staże zawodowe   

REKRUTACJA :

I TURA KWIECIEŃ 2020

II TURA SIERPIEŃ 2020

 

1. Aktywizacja w oparciu o IŚR

- wrzesień

- październik

2. Szkolenia

- prawo  jazdy kat.C,CE

- pracownik biurowy z elementami technik sprzedaży

- stolarz galanterii drzewnej

3. Staże

- harmonogram

Data aktualizacji: 14.09.2020